Brand identity for business school ISKRA. Created at agency TutkovBudkov. Photo: Anton Batoev.

0202
0303
0404
0505
0606
0707
0808
0909
1010
1111
1212